Bald Mountain Pond

Bald Mountain Pond

All images © 2008- 2019 Joseph R. Wild